Abdülhakim ALTUNTOP -- İSLAM ve BİLİM

Atatürk İnkılâpları Ne Kadar Millî idi?

    * Uğruna beş yüz bin (500.000) can alınan (1) Atatürk inkılâpları, üzerinden takribî 80 sene geçmesine rağmen, henüz tam anlamıyla tartışılamamakta, tenkit edilememektedir. Gerek hukukî maniler, gerek Kemalist mahalle baskısı bu konuda nefes almayı dahi suç addetmektedir. Şükür ki, internet var.. İnsanlar, taassubuna bir şekilde susturuldukları bu konuda, internet tarikîyla kendini ifade edebilmekte, tenkidini yapmaktadır. İnkılâplar hakkında konuşulabilse de, 5816 sayılı kanun gereği, hâlâ Mustafa Kemal Paşa, dokunulmazlığını korumakta, her türlü eleştiriden berî kalmaktadır. “Bir insan neden kanunla korunur?” sorusu da, akıllarındaki tazeliğini korumaktadır.
     Bu yazımızda, Atatürk inkılâplarının ne derece millî olduğunu sorgulamak istiyoruz. Bıçak gibi keskin bir şekilde dönüştürülmeye çalışılan millete, acaba ne derece kendini ifade eden, kendinden bir şeyler dayatılmıştı?
     Mesela kıyafet konusunda yapılan dayatmalardan başlayalım. Dayatma diyoruz, çünkü rıza ile değil, emri vakî ile yerleştirilmeye çalışılmıştır. Şapka takmayanların başına katranlar sürülmüştür. Bir devrimcinin, devrimlerini yerleştirme telaşı(!) deyip, bu cebir hareketlerini mazur görelim. Lakin mazur görülemeyecek bir nokta vardır ki, millîlik ve Türklük edebiyatının her nev’ini yapan Mustafa Kemal Paşa, bunu fiiliyata dökmede, pek de samimi durmuyor. Osmanlıların kıyafetini, “altı kaval, üstü şişhane” (2) olarak niteleyip, Türk değil Arap kıyafeti olduğunu söyleyip millilik edebiyatı yaparken, 28.8.1925 tarihinde İnebolu’da yaptığı konuşmada “Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeğe mahal yoktur. Medenî ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layik bir kıyafettir. Onu giyeceğiz.” diyerek tezada düşebiliyordu.
     Bu tezad sadece kıyafet konusundaki yapılanlarda yoktu. Harf ve lisan üzerine yapılan inkılâplar daha derin tezadlar ihtiva ediyordu. Yine “Arabındır, Türklükle alâkası yoktur” denilen alfabe atılıp, Türklükle alâkası olmayan bir alfabe (Latin alfabesi) alınabiliyordu. Arabî ve Farsî kelimeleri atarken, Fransızca yahut da İngilizce ve hatta Moğolca bir kelime almakta bir mahzur görülmüyordu. Moğolların, İslamî terakkiye en büyük darbeleri vurduğu düşünülürse, bunun hiç de normal bir durum olmadığı ortaya çıkar. Acaba inkılâpların asıl amacı ne idi sorusu, akıllarda çakmaya başlar..
     Hukuk alanında yapılan inkılâplar da farklı değildi. Bir topluluğun tâbi olacağı kanunlar, o topluluğun din ve örfüne mütabakatı mecburi iken, Türk milleti ve Müslüman ahali ile zerre ortak yanı bulunmayan İsviçre’den kanun-i medeni alındı. İsviçre’den alınmasının sebebi de, İsviçre kanun-i medenisinin alanında en iyisi olduğundan değil, Adliye Vekili Mahmud Esad Bozkurt’un, İsviçre'de tahsil görmüş olmasındandır. Bunu Kemalist yazar Fethi Gözler şöyle açıklıyor:
    “(…) İsviçre’de okuyan hukukçuların Türkiye’de idare başına geçmesi İsviçre Kanun-i Medenisinin tercih edilmesine sebep olmuştur”(3)
      İnkılâpların ne derece millî(!) olduğunu ispatlamak için, sayısız delil vardır. Ölçü, saat, takvim, hafta tatilleri, sanat alanındaki yenilikler… Bazıları, bunların beynelmilel arenaya uymak için yapıldığını savunacaktır. Ama bunun aslında böyle olmadığını, asıl sebebinin ne olduğunu İsmet Paşa itiraf etmektedir, lakin ondan önce sanat alanındaki değişiklikler için bir iki kelam etmek isteriz.
     Osmanlı’dan bize kalan nice sanat vardır. Ebru, hat, minyatür, çini ve daha niceleri..
  Şimdii “sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diyen Mustafa Kemal Paşa, neden Osmanlı’dan gelen bu sanat dallarını ölüme terk edip, batının sanatlarının peşine düşmüştür? Bu da cevaplanması gereken ayrı bir soru.. Buna kimse, “gelişmiş devletlere uyum sağlamak için” gibi bir safsata ile yaklaşmasın.
     Gelelim yukarıda bahsettiğimiz İsmet Paşa’nın itiraflarına.. İtiraf diyoruz çünkü devranın dönmeyeceğini düşünerek konuşmuştur Paşa! Evet, şimdi size İnönü’den iki farklı inkılâp için, iki farklı (öz olarak aynı) itirafını iktibas edeceğiz..
    " Şapka inkılabından sonra diğer bir arkadaşımızın, Ankara valisi Yahya Galip Beyin bir ziyaretini hatırlarım. Aynı zamanda mebus olarak bulunan Yahya Galip Bey de çok yakınımızdı. Bir teklifi vardı. Nedir? dedim.
    -Şapkanın orta yerine bir ay-yıldız koyalım. Diğer milletlerden farkımız belli olur? dedi. Teklifi bu. Yahya Galip Beye:
    -Canım biz bunları farkımız olmasın diye yapıyoruz. Sen ne teklif ediyorsun, tarzında çıkıştım.."(4)

      Bir diğer itirafı:
     "Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. Uzun yıllar devlet eğitim sorununa eğilmemiş, kütlesel eğitime önem vermemişti ; vermiş olsaydı şüphesiz ki daha yüksek olurdu. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.(...) Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik.(...)
    Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı."
(5)

    Her şey gayet net değil mi? Batılılışmayı, inkılâplaşmak değil inkilâplaşmak olarak anlayan zihniyete, bir de İslam düşmanlığı eklenince, ne kadar İslamî ve İslam’ı temsil eden Osmanlıya ait mefhum varsa, toptan tasfiye edildi.. Bugün, bu hamlelerin sonucu olarak, Batının ilmi değil, kala kala ahlâksızlığı kaldı elimizde.. Hayırlı olsun.
   
   
   * DİPNOTLAR :
    (1)"İrtica ile boğuşmanın istilayı söküp atmaktan daha lâzım ve zor olduğunu belirtmek isteriz. Onun içindir ki, Kurtuluş savaşındaki(10bin) can kaybının 50 kat fazlasını irtica ile savaşta verildiğini hatırlatmak gerekir. (..) "
  Kaynak: Falih Rıfkı Atay, Eski Saat, Sh: 330
   (2) Fethi Gözler, Atatürk İnkılâpları .Sh: 130
   (3) Fethi Gözler, Atatürk İnkılâpları .Sh: 104
   (4) İnönü'nün hatıraları, Ulus gazetesi 5 Nisan tarihli nüsha
   (5) İnönü, Hatıralar. C.II .Sh:. 223

    
  
   ** **   ** **  ****  ** ** * ** ** ** ** **   **
       * *  MEHAZLAR :
    * http://yuzde100osmanli.blogspot.com  Web Sitesinden İktibas edildi...
  
*
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***
  
*** 
    ****
    ****

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR