Abdülhakim ALTUNTOP -- İSLAM ve BİLİM

Harf Devriminin Devirdikleri

    **     Şehrin en modern bölgesinde dahi kıyıdan köşeden insana el ediyor o güzelim harfler. Ya bir çeşmenin kitabesinde ya bir türbenin duvarında ya da bir caminin avlusunda huzur içinde yatan hazirûnun mezartaşlarında.
    Tıpkı kayaların arasında biten hudayinabit bir papatya yahut karların içinden başını kaldıran kardelen gibi. Aradaki tek fark bu harflerin en az bir asırdır orada olmaları.
     Artık çoğumuzun okuyamadığı bu harfler bir yazılı metin ve kayıt olmanın ötesinde kopan güçlü bir uygarlık bağının simgesidir. Kemalist Devrimin ekonomik alan da dahil siyaset, hukuk, toplum, eğitim ve kültür alanlarındaki inkılaplarının hepsi en nihayetinde Türk milletinin inancından neşet eden tarz-ı hayatını ve kültürel birikimini yıkmayı amaçlamış ve az-çok bunu başarmıştır. Bugün hiç kimse saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasının, tekke, zaviye ve medreselerin kapatılmasının, mecelle ve şer`iye mahkemelerinin tarihe gömülmesinin inançla ilgisiz olduğunu iddia edemez. Harf ve Dil Devrimi ise adeta tüm bunların garantisi ve perçinlenmesidir. Çünkü Arap harfleriyle bağı koparılan millet ne bir daha medrese kurabilir ne de yeniden saltanatı ilan edebilir.
     Harfler ve kelimeler yalnızca basit simgeler olmayıp kendi başlarına bir anlam ve değere de sahiptir. Alfabe ve elifba kelimeleri arasındaki zengin anlam ve çağrışım farkı bile bu mühim değeri tek başına gösterebilir. Bir veriye göre 1923`te %2,5 olan okur-yazar oranı 1927`de %10,5`e, 1935`te ise %20,4`e gelmiştir. Meseleyi sayısal verilerle değerlendirmek niceliğin egemenliğine geçişin doğal ve aynı zamanda yanıltıcı bir sonucudur. Oysa yazı ve alfabe öncelikle kültürün ifade aracıdır. Ve kültürü sayılarla ölçüp biçmek en basit ifadeyle saçmalıktır. Öte yandan milletin kendisine ait olmayan, benimsemediği bir kültürün yazısını öğrenmesi de hiçbir ilerleme ve olumlu duruma işaret etmez. Bu değişimin işaret ettiği tek husus bozulma ve yozlaşmadır. Arap harflerini terk etmek Türk milletini İslâm kültür ve uygarlığından uzaklaştırmış ama umulanın aksine asla  Millî bir kültürün inşasını sağlayamamıştır. İsmet Özel`in yerinde ifadesiyle Müslüman olmayan Türk olamıyorsa İslâm ile bağlarını koparan Türk`ün kültürünü inşa etmesi nasıl mümkün olabilir ki?
      Harf tercihinin doğrudan doğruya bir kültür ve uygarlık tercihi olduğunun bilincindedir genç cumhuriyetin kurucuları. Bu yüzden rejimin beşinci yılında, 1928`de harf inkılâbı yapılır. İkinci adam olarak da bilinen İsmet İnönü`nün Hatıralar`ında yer alan şu satırlar -bilhassa bold yaparak vurguladığım bölüm- harf devriminin iç yüzünü ve arka planını daha net görmemizi sağlamaktadır: "Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olması değildi. Uzun yıllar devlet, eğitim sorununa eğilmemiş, kitlesel eğitime önem vermemişti. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslâm dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı. Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı."
      Harf devriminin kültürel plandaki en büyük yıkımlarından biri de yeni dönemde okuyup yazmanın bilgi ve birikimin gelişip derinleşmesine bağlı kalmamasıdır. Oysa Osmanlıca`nın yazılması da okunması da doğrudan bilgi birikimine ve kültürel zenginliğe bağlıdır. Aynı harflerden oluşan bir kombinasyon birkaç farklı şekilde okunabilir ve farklı anlamlara gelebilir. Üstelik aradaki anlam farkı görmek ile kör olmak arasındaki kadar büyüktür. Hâl böyleyken, okuduğu veya yazdığı bir konu veya alanda yeterli birikime sahip olmayan birinin metin üretebilmesi teknik olarak mümkün değildir. İşin ahlâkı da bunu gerektirir zaten. Bugünse durum tam tersidir. Okuma-yazma bilen ama ilim, irfan ve hikmetten yoksun bir güruhuz artık.
  
 
**** **  **** **** ****  **** **** ****  **** ** **
        * MEHAZLAR :
    * * http://www.dunyayayenisoz.com
 
 * *  Makale Yazarı : A. Görkem Userin
  
*
   *  Bakınız : İsmet İNÖNÜ, Hatıralar , C: 2 , Sh: 223.
   *

    ****
    ****

TelePhone & WhatsApp :

*****

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR