Abdülhakim ALTUNTOP -- İSLAM ve BİLİM

ZAMANIN BİLİMSEL GERÇEĞİ

    **    * “Allah gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir sonra bütün bu işler sizin saydığınız hesap ile BİN yıl tutan bir günde yine onun nezninde çıkar (O’na yükselir).” “İşte görülmeyeni de görüleni de bilen mutlak galip merhamet sahibi odur" (Secde Suresi. A: 5 - 6)
     "Melekler ve Ruh(Cebrail) oraya miktarı (dünyasenesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar" (Mearic Suresi. A: 4)

    Kur’an’ın zaman gerçeğini dile getiren ayrıca pek çok hikmetleri iç içe saklayan bu ayetleri beraber yorumlamak gerekir. Değil 14 asır önce bugünün fiziği ile kavranması çok zor olan bu ayetler bir anlamda kendi kendilerini yorumlamaktadır.
Fizikle ilgili bütün ayetlerde olduğu gibi önce ayetlerin verdiği mesajları tesbit etmeye çalışalım.
   1- 72. Sûre ayet: 4’de ruh ve meleklerin bizim kavramımızla ellibin yıl olan bir mesafeyi 1 günde aldıkları belirtiliyor. Burada iki önemli mesaj vardır: bunlardan birisi meleklerin ve ruhların süratlerinin madde suretinden 50000 x 365 defa fazla olduğudur. Maddenin sınır sureti saniyede 300.000 kilometredir ve (G) harfi ile gösterilir. O halde melek ve ruhun surati CN-Cx=18.250.000’dir. Mesajlardan ikincisi ise zaman kavramının değişkenliğidir: Çok yakın yıllara kadar zaman bir saat kavramıydı. Halbuki ayet zamanın çeşitli varlıklar için farklı bir esneklik taşıdığını dile getiriyor.
     2- Yorumu daha güç olan 32. Sûre 5 ve 6. ayetlerde ise çok farklı mesajlar vardır.
     a- Müfessirler çoğunlukla buradaki 1 yılı ilahi bir iradenin halk olup dönmesi çok kısa bir gündür bize 1000 yıl gelmektedir şeklinde yorumlamışlardır. Bazı müfessirler 1000 yıl deyimini binlerce yıldan misal şeklinde kabul ederler. Buradaki kavram açıkça arz üzerinde zaman akışının çok yavaş olduğu gerçeğidir. Gerek bu ayette gerekse yetmişinci sure 4 ayette arzın üzerindeki zaman kavramının çok yavaş olduğu pek açık şekilde vurgulanmaktadır.
      b- Altıncı ayet arzdaki bu zaman ağırlığına bir izah getirmektedir: "görünen ve görünmeyeni bilen Allahtır " şu halde zamanın bu yoğun akışı görünme ve görünmeme olayıyla çok yakından ilgilidir. İlerde bu hikmetin çok yeni bir fiziki yasayı temsil ettiğini açıklayacağım.
    c- Bu surenin bir önceki ayetinde dünyanın yaratılışına ait gün kavramınında bizim bilmediğimiz takvim günü olmadığı anlaşılmaktadır. Bütün semavi kitaplarda arzın 6 günde yaratılması tabiri geçer. Kur’an bu ayetle bugün tabirinin bizim gün kıstasından farklı olduğunu dile getirmektedir.
      3- İki suredeki ayetlerin toplu mütaalasında ise şu bilimsel mesajları tesbit ediyoruz:
       a- Ruh ve melekler görünmez çünkü onların süratleri madde süretinin çok fevkindedir.
       b- Zaman akışı evrende çeşitli mekanlarda farklıdır.
      c- Allahın emri bir yaradılışı murad edince o yansır sonra tekrar ona döner.
      d- Eşyanın varlıkların görünür hale gelişi bir sürat kavramıdır. Arzda olduğu gibi yoğun bir zaman içinde sınır süratteki varlıklar görünür.
       Acaba bugünün fiziği zaman sürat ve maddesel görünüm hakkında ne diyor?
      Einsten ve Lorenz, maddenin hız sınırını ciddi bir yasa halinde saniyede 300 bin km olarak tesbit etti. Bu gerçek maddecileri evrende sınır tesbit edecek şaşkınlıklara götürdü. Dirac ve Heisenberg bu sınır tesbiti oyununu engelledi.
    Maddede süratin sınırlı olma nedeni gravidasyona bağlı ağırlıktan doğuyordu.
    Columbia üniversitesi teorik fizik hocalarından Prof. Gerard Feinberg ve Dr. Syrinkoff evrende maddeye has bu sınırın geçilebileceğini ileri sürdüler. Uzay çalışmaları kütlesi bitmiş enerjilerin enerjileri bitmiş kütlelerin varlığını tesbit etmiştir. İşte bu bilim adamları kütle kavramının dışında ışınların varolacağını teorik olarak matematik formüllerle gösterdiler. Bu ışınlara Tachyon veya Syrinkoff ışınları denir. Bu ışınlar süratlerinin sınırı aşması nedeniyle madde vasfı taşımaz. Süratlerini yitirirlerse kütle kazanır, maddeleşir ve görünür hale gelir.
     Işık hızı (C) alınmak şartı ile bunların süratleri 2C, 10C olabilir. O zaman zaman bu ışınlar için 1000 kez 50000 kez genişlemiş olur. Zaten kozmik ışınların tetkikinden anlaşılmıştır ki evrenin çeşitli katlarında zaman akışı değişiktir. Daha yavaş veya daha hızlı...
      Tachyonlar sür’atleri kaybolduğu zaman maddesel evrene çok büyük bir hacim dilimi içinde yansır. Bağımsızken bir nokta gibi varolan böyle çılgın süratlere sahip ışınlar daha doğrusu varlıklar mekâna geçince milyonlarca kez büyürler. Bu fiziksel yaklaşım kuranın melek kavramına büyük bir uyumluluk göstermektedir. Meleklerin görünmezliği anlamı sonsuz süretindendir.
     Tachyonlar sür’atleri kaybolduğu zaman maddesel evrene çok büyük bir hacim dilimi içinde yansır. Bağımsızken bir nokta gibi var olan böyle çılgın sür’atlere sahip ışınlar daha doğrusu varlıklar mekâna geçince milyonlarca kez büyüyorlar. Bu fiziksel yaklaşım Kur’an’ın melek kavramına büyük bir uyumluluk göstermektedir. Meleklerin görünmezliği anlamı sonsuz sur’atindendir. Nitekim ayetler bu gerçeği net bir şekilde ifade etmektedir.
     Şimdi ayetlerin mesajlarına fiziğin bu en yeni kavramlarının ışığı altında bir kez daha gözden geçirelim ve kuranın bilimsel mucizelerini hayranlıkla seyredelim.

     
1- AYETLER NE DİYOR?
Melekler görünmez. Onların süratleri madde süratlerinin CN-Cx 18250000 (onsekizmilyonikiyüzellibin) katıdır. Zaman onlarda etkisizdir. Bizde maddesel dünyada ağır akıcıdır.

        Bilim ne diyor?
        Sürati 300.000 km/sn.yi geçen varlıklar görülmez. Zaman akış hızı onlarda etkisiz bir sürati temsil eder ve evrende zaman hızı farklıdır.
Bu bilimsel ikrar meleklerin ve ruhun mesafe kaydını hiçe sayan intikallerini de aynen tasdik ediyor.

       2- AYETLER NE DİYOR:
İlahi irade görünmeyen kudretlerin akıl almaz süratleriyle yansır sonra size bin ya da binlerce yıl gelen sürede döner buyuruyor.

  

    
  İlim ne diyor:
     Sürati akıl almaz hızlı olan tachyon ışınları sonsuz kudretlerin temsilidir, süratlerini kaybedince madde mekânında görünür hale gelir. Tekrar aynı sürate dönünce rücu eder döner diyor.
     Fiziğin en yeni bilgileri 14 asır önce âlemleri nurlandıran kuran ayetlerini henüz anlayabilme şerefinden ibarettir.
    Bu 32 ve 70. suredeki ayetler öylesine hikmet doludur ki hilkatin temelinde daha erişemeyeceğimiz nice sırlar saklamaktadır. Daha önemlisi bu iki ayet insanoğlunun görmediği meleğe inanması gereğini fiziki bir zorunluluk haline getirmektedir.
Amentümüzün en başında iman ettiğimiz melek kavramı yıllarca maddeci ateistler tarafından istismar edilmiştir. Doğuda ve batıda materyalistler melek inancı ile alay etmişlerdir. Şimdi kuranın apaçık mucizeleri içinde fizik sürrat kavramları içinde bilim anlamaya başlamıştır.
Bu gerçek kuranın apayrı mucizesidir.
 
  

  

         ****  **** **** ****  **** **** ****  **** ****
         MEHAZLAR :
   ** ** Dr. Haluk NURBAKİ
 * Kur’an-ı Kerimden Ayetler ve İlmi Gerçekler, ' den İKTİBAS EDİLDİ.
  
    ****
    ****

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR