Abdülhakim ALTUNTOP -- İSLAM ve BİLİM

YOBAZ NEDİR - ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

      **  Sual: Yobaz ne demektir?
      CEVAP :
    Yobaz, bütün hakîkatler kendisine gösterildiği hâlde, kabûl etmeyen, kendi indî ve hatâlı görüşünde körü körüne ısrar ve inat eden kaba, câhil kimse demektir.
    Her mesleğin, her ideolojinin yobazı olur. Meselâ din yobazı, fen yobazı, devrim yobazı, evrim yobazı, siyâset yobazı, laiklik yobazı gibi çeşitli yobazlar vardır.
    Yobazların en zararlısı, mal, para, makâm elde etmek için yabancı ideolojilerin, dinde reformcuların ve mezhepsizlerin propagandalarını yaparak, milletin îmânını, ahlâkını bozan, satılmış, din, fen ve siyâset yobazlarıdır. Bu yobazlardan bazılarına birer misâl verelim:

1- Câhil yobaz: Din ve dünya bilgilerinden mahrûm olanlardır. Bunlar, bölücülük yaptıkları gibi, din düşmanlarına çabuk aldanıp, zararlı yollara kolayca sürüklenebilir. Osmanlı târihini kana boyayan Patrona Halil, Kabakçı Mustafa, mehdîyim diyen Celâlî gibi kimseler bu yobazlardandır.
     2- Din yobazı: İlimleri biraz varsa da, sinsi maksatlarına, mala, mevkiye kavuşmak için, bilmediklerini veya bildiklerinin tersini söylerler ve yaparlar. İslâmiyetin dışına çıkarlar. Kötülükte, dîni yıkmakta, câhillere örnek olur, rehberlik ederler.

Dinde büyük yara açtılar
      Dînimizde büyük yaralar açan İbni Sebe, Şeyh Bedreddîn, [İbni Teymiyye] vehhâbîlik fitnesini ortaya çıkaran Necdli Abdülvehhâb oğlu, Kahire müftüsü mason Abduh ile çömezi Reşîd Rıza, Hindistan’da İngilizlerin, İslâmiyete hücûmlarına vâsıta olan Ahmed Kâdıyânî ve yeni türeyen mezhebsizler [Seyyid Kutub, Mevdudi, Hamidullah] hep bu yobazlardandır. Bunlar, müslümanların din duygularını sömürerek, dînimizi içerden yıkmaya çalışmışlardır.
    3- Fen yobazı: Gençlerin îmânlarını bozmak, bunları dinden, İslâmiyetten ayırmak için, uydurdukları şeyleri fen bilgisi, tıb bilgisi, ilericilik olarak anlatıp, “din kitapları bu bilgilere uymadığı için yanlıştır, bunların gösterdiği yolda yaşamak gericiliktir” derler.

       4- Devrim yobazı: Devrim deyimi, Batı dillerindeki revolution deyiminin çift anlamını taşımakta ve hem dönüşme, hem de zorla değiştirme, [ihtilâl] anlamlarındadır. Diyalektik maddeciliğe göre, evrim ve devrim birbirine kökten bağlıdır. Devrim, evrimin zorunlu sonucudur. Devrimci yobazlara göre, bütün dünya, dinden uzaklaşarak mutlaka komünist olacaktır.

5- Evrim yobazı: Kimi ilk insanın bir hücreden, kimi maymundan, son olarak da ayıdan geldiğini ileri sürenler çıktı. Bilimsel olarak, bunların (Maymun veya ayı dölü) olmadıkları isbat edildiği hâlde, kabûl etmez, kendi yanlış görüşünde körü körüne inat edip, maymun dölü olduğunda ısrar eder.

6- Siyâset yobazı: Kendisi iktidarda olmadığı müddetçe, diğer partilerin hepsi demokrasi düşmanıdır, ülke ise baştanbaşa sefâlet ve karanlık içindedir. Muhalifleri iyi bir şey yapsa da desteklemez. Onun vazîfesi iyiye köstek olmaktır. Seçimi kaybetse de, zafer yine onundur.

      7- Laiklik yobazı: Önce laiklik nedir? Laikliğin ne olduğunu yetkili bir ağızdan, Anayasa hukuku profesörü Ali Fuat Başgil’den öğrenelim:

     Ord. Prof. BAŞGİL diyor ki :
     (Laiklik, Batı hukukunda, din ile devletin ayrılması, devletin din, dinin de devlet işlerine karışmaması, dînin ma’nevî hayatın nizâmı olarak hüküm sürmesidir. Laikliğe bağlı olarak üç türlü devlet sistemi vardır:
      1- Laik olan devlet sisteminde: Din ve devlet birbirinden ayrılır ve biri diğerine karşı muhtar (autonome) bir vaziyet alır. Devlet din bezirgânlığı yapmadığı gibi, din düşmanı da kesilmez. Böylece laiklik en iyi bir itidâl ve muvazene sistemidir. Din hürriyeti, ancak laik bir devlette gün görüp yaşayabilir.
    2- Dine bağlı devlet sisteminde: Bu sistemde, bir zamanlar Batı’da olduğu gibi, din görevlileri memurlaşır, birtakım hurâfe ve taassuba kapılabilir.
     3- Devlete bağlı din sisteminde: Diyânet siyâsete kurban edilir. İktidar, din adamlarına hâkim olur. Dînî kurumları onlar kurup, onlar kapatır. Maaşını, mükâfât ve cezâsını onlar verir. Din adamları memurlaştırılarak emir kulu hâline sokulur. Hiçbir muhtariyet ve salâhiyeti kalmaz. Dinsizlik, din ve din adamları ile alay etmek moda hâline gelir.)
   
    Laiklik birinci maddede bildirildiği gibidir. Fakat laiklik yobazları, üçüncü maddedeki sistemi uygulamaya çalışırlar. Din yobazları dine düşmanlık etmekte, laiklik yobazları da laikliğe düşmanlık etmektedir.
       Ne yobazı olursa olsun, yobazlık aşırılıktır. İslâmiyet aşırılıktan uzak orta yoldur.
  
  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
     
    * AYRICA, BAKINIZ :  Laiklik Nedir ?
  

    ****
    ****

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR